Predmeti

Predmet je okvir u koji možemo smjestiti razne dokumente, organizirati tim, vremenski determinirati i pratiti razvoj kroz statuse. Predmeti ili projekti mogu se organizirati poput mapa na računalu i hijerarhijski predočiti.

Omogućeno je obavještavanje sudionika putem e-pošte.

Trajni predmeti nam služe za arhiviranje i organizaciju statusne dokumentacije i drugih važnih dokumenata

U predmet se mogu dodavati sve vrste dokumenata i informacija poput slika, xls, doc, pdf….

Upravljanje predmetima kroz statuse

 • Otvoren
 • Na čekanju
 • U realizaciji
 • Zatvoren
 • Trajan

 • Predmet definiramo u smislu tipa, sadržaja, sudionika, trajanja i pristupa.
 • Autor – osoba koja kreira i definira sadržaj predmeta
 • Nositelj – osoba odgovorna za vođenje predmeta
 • Partner– mape se mogu pridružiti nekom partneru ili kontakt osobi
 • Članovi – djelatnici koji imaju prava vidjeti, odnosno mijenjati sadržaj
 • Rokovi– predmet ima početak, rok i završetak

Stablasta struktura za lakše praćenje predmeta

Predmeti

Predmeti nam služe za bolju organizaciju dokumenata, statusne dokumentacije, poslovnih događaja, projekata, i sl. Tematski vezane cjeline sada je moguće pratiti i kontrolirati na jednostavan način. Moguće je definirati pristupe kao i trajanje predmeta.

Predmeti se mogu jednostavno organizirati u stablastojstrukturi i pratiti po potrebi i putem boja.

Procesi

Informacije pratimo procesno, odnosno kreiranjem dokumenata i dodjeljivanjem akcija pokrećemo obavještavanje sudionika i omogućavamo praćenje tih aktivnosti u realnom vremenu prema statusima i prioritetima.

Biro

Uredsko poslovanje svatke tvrtke je bitan segment pa smo shodno tome omogućili našim korisnicima kvalitetno i strukturirano praćenje dokumentacije i aktivnosti na razini organizacije.

 • Prijem – zaprimanje i protokoliranje ulaznih informacija od telefonskog razgovora, dokumenata, multimedije…
 • Predmet – skup srodnih dokumenata kojem možemo pridružiti članove i rokove te pratiti kroz statuse i stupnjeve prioriteta, omogućava preglednost kompletne dokumentacije, projekata, akcija i sl.
 • Bilješke– univerzalni dokumenti za pohranu promemorija, naputaka…
 • Dopisi– poslovna korespondencija na memorandumu uz protokoliranje
 • Zadaci – davanje zadataka suradnicima i osobno omogućeno u realnom vremenu po partnerima, prioritetu i statusu
 • Sastanci – organizacija sastanaka putem kalendara i obavještavanje sudionika

Stablasti pregled

Jedinstven pregled svih događaja i dokumenata nekog partnera sa kontakt podacima organizacije i osoba. Sve informacije o partneru na jednom mjestu u strukturiranoj formi stabla.