Vaučer za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Javni poziv za upis pružatelja usluga u Katalog pružatelja usluga u okviru Poziva “Vaučeri za digitalizaciju” dana 07. veljače 2023. godine. Ovaj poziv je još uvijek otvoren. Također, Ministarstvo je 1. lipnja 2023. godine objavilo Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga “Vaučeri za digitalizaciju”.

Cilj ovog Poziva je:

 • Poboljšanje digitalne zrelosti malih i srednjih poduzeća kroz razvoj digitalnih poslovnih modela.
 • Jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije, digitalne transformacije i poboljšanje kibernetičke sigurnosti.
 • Povećanje konkurentnosti i otpornosti poduzeća kroz upotrebu digitalnih tehnologija.

U nastavku ćemo istaknuti ključna pravila Poziva “Vaučeri za digitalizaciju”, kako bismo potencijalnim prijaviteljima ukazali na financijske mogućnosti koje im stoje na raspolaganju za bržu i učinkovitiju digitalizaciju poslovanja, čime će postati konkurentniji na tržištu.

Što su vaučeri?

Vaučer je dokument koji izdaje nadležno tijelo putem posebnog postupka dodjele bespovratnih sredstava. Ovim dokumentom se dodjeljuju bespovratna sredstva prihvatljivim prijaviteljima pod pojednostavljenim uvjetima radi nabave usluga/nematerijalnih proizvoda od odabranih pružatelja usluga, s ciljem poboljšanja njihovog poslovanja.

Tko se smatra prihvatljivim prijaviteljima?

Prijavitelj može biti pravna ili fizička osoba koja je klasificirana kao mikro, malo ili srednje poduzeće prema definiciji malih i srednjih poduzeća utvrđenoj u Prilogu I. “Definicija MSP-ova” Uredbe Komisije br. 651/2014.

U pogledu broja zaposlenih, prijavitelj mora imati minimalno jednog zaposlenog za prijavu na sljedeće vaučere:

 • Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina
 • Vaučer za digitalni marketing
 • Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti

Za prijavu na vaučere:

 • Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije
 • Vaučer za složena digitalna rješenja

prijavitelj mora imati najmanje troje zaposlenih u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je podnesen projektni prijedlog.

Važno je napomenuti da se nositelj obrta smatra zaposlenom osobom ako je to njegova jedina osnova za osiguranje.

Svaki prijavitelj može dobiti najviše dva vaučera, pri čemu se svaki vaučer odnosi na različitu vrstu aktivnosti.

Financijska alokacija

Bespovratna sredstva se dodjeljuju kroz otvoreni postupak dodjele u obliku vaučera. Ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za ovaj Poziv iznosi 9.954.210,00 EUR, koji su osigurani u Državnom proračunu Republike Hrvatske iz izvora 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost. Indikativna raspodjela sredstava za svaku vrstu vaučera može se vidjeti na poveznici.

Prihvatljive aktivnosti

Prijavitelj ima mogućnost provesti jednu ili više prihvatljivih aktivnosti u sklopu projekta, koje su specifične za određenu vrstu vaučera. Važno je napomenuti da te aktivnosti moraju obuhvaćati usluge koje pruža samo jedan pružatelj usluga.

Evo popisa prihvatljivih aktivnosti i povezanih troškova za svaku vrstu vaučera:

I. Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina

Ovaj vaučer se odnosi na specijalizirane programe neformalnog učenja koji su usmjereni na razvoj digitalnih vještina. Cilj je osposobiti zaposlenike prijavitelja za provođenje digitalizacije, uključujući sljedeće područja:

 • Upotreba alata digitalnog marketinga i komunikacija (e-trgovina, m-trgovina, internetsko oglašavanje, administracija web stranice poduzeća)
 • Analiza i upravljanje podacima
 • Razvoj aplikacija
 • Softverski dizajn
 • Digitalni dizajn
 • Poslovanje u oblaku

Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi 9.990,00 EUR.

II. Vaučer za digitalni marketing

brziklik.eu (Eminus Adriatic d.o.o.) uvršten je u katalog ponuđača za digitalni marketing

Aktivnosti ovog vaučera uključuju:

 • Izradu internetskih stranica poduzeća, e-trgovine, m-trgovine, uključujući izradu i testiranje mobilnih aplikacija za trgovinu
 • Nadogradnju postojećih rješenja putem redizajna i dodavanja novih funkcionalnosti
 • Otvaranje novih i poboljšanje postojećih kanala komunikacije s ciljem unaprjeđenja odnosa s kupcima

Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi 9.990,00 EUR.

III. Vaučer za izradu strategije digitalne transformacije

Ovaj vaučer obuhvaća izradu strategije digitalne transformacije poduzeća, uključujući:

 • Definiranje ostvarivih ciljeva digitalne transformacije
 • Kreiranje mjera za ostvarenje ciljeva, analizu postojećeg stanja i okruženja, te ispitivanje potencijala za optimizaciju poslovanja kroz digitalizaciju
 • Uvođenje metodologije praćenja provedbe digitalne strategije s ključnim pokazateljima (KPI)

Strategija digitalne transformacije treba biti usklađena s poslovnom strategijom poduzeća, a aktivnost treba rezultirati akcijskim planom za uspješnu prilagodbu digitalnom dobu.

Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi 9.990,00 EUR.

IV. Vaučer za dijagnostiku kibernetičke otpornosti (cybersecurity)

Aktivnosti ovog vaučera uključuju provjeru kibernetičke sigurnosti poduzeća, uključujući:

 • Provjeru sigurnosti sustava i propusnosti podataka
 • Penetracijska ispitivanja s izradom izvješća
 • Sigurnosno testiranje i otkrivanje kibernetičkih prijetnji informacijskom sustavu poduzeća

Također, uključuje analizu prikupljenih podataka, definiranje poboljšanja sustava te generiranje izvještaja za regulatorne i certifikacijske svrhe. Edukacija zaposlenika od strane pružatelja usluga također je dio aktivnosti radi povećanja kibernetičke sigurnosti poduzeća.

Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi 14.500,00 EUR.

V. Vaučer za složena digitalna rješenja

Aktivnosti koje se mogu financirati ovim vaučerom uključuju:

 • Uvođenje složenih digitalnih rješenja za razvoj digitalnih poslovnih modela
 • Jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije, uključujući industriju 4.0, mrežne sustave, IoT, automatizaciju, projekte temeljene na Big data, simulacijske modele, virtualnu i proširenu stvarnost, integrirane sustave, planiranje resursa poduzeća, digitalna rješenja za produktivnost i upravljanje odnosima s klijentima uključujući i KPI za svako isporučeno rješenje
 • Edukacija zaposlenika od strane pružatelja usluga za usvajanje naprednih digitalnih vještina

Aktivnosti trebaju biti usklađene sa strategijom digitalne transformacije poduzeća ili poslovnom strategijom poduzeća ako strategija digitalne transformacije nije razvijena.

Maksimalni iznos vaučera za jedan projektni prijedlog iznosi 19.900,00 EUR.

Podnošenje projektnog prijedloga

Projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava potrebno je podnijeti putem sustava eNPOO, isključivo od strane ovlaštene osobe prijavitelja koja se autentificira kroz Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav (NIAS).

Postupak dodjele sredstava provodi se kroz privremeni poziv s više rokova za podnošenje projektnih prijedloga prema sljedećem rasporedu:

 1. Rok: od 1. lipnja do 7. srpnja 2023. godine – Indikativna alokacija: 3.318.070 EUR
 2. Rok: od 1. studenog do 1. prosinca 2023. godine – Indikativna alokacija: 3.318.070 EUR
 3. Rok: od 1. ožujka do 1. travnja 2024. godine – Indikativna alokacija: 3.318.070 EUR

Prijavni obrazac treba biti dostavljen elektroničkim putem sustava eNPOO, a autorizirana osoba prijavitelja treba se autentificirati kroz NIAS kako bi pristupila sustavu i podnijela prijedlog.

Proces dodjele bespovratnih sredstava

Proces dodjele bespovratnih sredstava u sklopu ovog Poziva sastoji se od jedinstvene faze koja uključuje sljedeće korake:

 1. Administrativna provjera – Provjerava se usklađenost projektnih prijedloga s administrativnim zahtjevima definiranim u dokumentaciji Poziva. Koristi se kontrolna lista za provjeru.
 2. Provjera prihvatljivosti – Provjerava se prihvatljivost prijavitelja, pružatelja usluga, projekta i aktivnosti prema kriterijima definiranima u Pozivu. HAMAG-BICRO, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, provodi procjenu projektnih prijedloga temeljem tih kriterija.

Uspješni prijavitelji bit će predloženi za dodjelu vaučera s odgovarajućim iznosom i intenzitetom potpore. Dodjelu vaučera provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Cilj provjera je osigurati usklađenost projektnih prijedloga s administrativnim zahtjevima i kriterijima prihvatljivosti definiranim u Pozivu. Nakon provjera, formira se rang lista za svaku vrstu vaučera. Projektnim prijedlozima s manjim zatraženim iznosom bespovratnih sredstava daje se prednost, uzimajući u obzir područje vaučera.

U slučaju da se dva ili više projektna prijedloga podnesu s istim iznosom bespovratnih sredstava, prednost će se dati prijedlogu podnositelja s registriranim sjedištem na području županije nižeg stupnja razvijenosti, prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Prijavitelji će biti obaviješteni o rezultatima postupka dodjele putem pisane obavijesti koju će primiti putem sustava eNPOO. Obavijest će sadržavati informacije o isključenju ili udovoljavanju kriterijima za financiranje.

Izdavanje vaučera

Vaučer će biti izdan prijaviteljima čiji projektni prijedlozi udovolje svim kriterijima postupka dodjele i koji se nalaze na prioritetnoj rang listi. Vaučer će se izdati unutar trideset (30) dana od isteka roka mirovanja ili odricanja prijavitelja od prava na prigovor.

Prije izdavanja vaučera, prijavitelj će morati dostaviti potvrdu Porezne uprave o podmirenju poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Potvrda ne smije biti starija od dana primitka obavijesti o rezultatima postupka dodjele.

Vaučer se izdaje u tri primjerka, od kojih jedan primjerak ide Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, a dva primjerka korisniku.

Pitanja i odgovori

Tijekom trajanja Poziva, potencijalni prijavitelji mogu postavljati pitanja kako bi dobili dodatna pojašnjenja i objašnjenja vezana uz odredbe Poziva. Pitanja se mogu postavljati isključivo putem sustava eNPOO najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Istaknuto je da Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne može davati prethodna mišljenja o postupku dodjele, uključujući opća mišljenja ili ona koja se odnose na specifične projekte, prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova zbog osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima.

Želimo Vam puno sreće pri podnošenju projektnih prijedloga za dodjelu vaučera za digitalizaciju!

Pošalji upit